loader
 • Seeri Gadaa maal maal of keessaa qaba?

  @Moti   2 years ago
  Sewasewer
 • loader Loading content ...
 • @Moti   2 years ago
  Sewasewer
  Seeri Gadaa dhimmoota adda addaa of keessa qaba, fakk.

  Seera namummaa
  • Kan dhalatee lafa gahe nama
  • kan nama ta’e hundinuu ulfina nameenyaa qaba kkf.

  Seera bulchinsaa

  • Biyyi kan Oromoo hundaa haa ta’u
  • Laft kan gosa hundaa haata’u
  • Margii fi maddi kan horii hundaa haa ta’u
  • Dhaali abbaa ilmaaf haa ta’u
  • Hojjatanii nyaachuun kan hundaa haa ta’u
   
  Seera qabeenyaa

  • Horiin namaa ulfina qaba
  • Kan qabu kan dhabeef liqeesuun akka
  • Kan liqeefatee deebisuun akka
  • Kan biyyatti argame horii biyyaatti
  • Boojuun kan duultuu hundaatti
   
  Seera yakkaa

  • Kofoo gosaa saaquun yakka, kan saaqe du’aan adabuun akka
  • Abbaa fi haadha rukutuun yakka, kan rukute du’aan adabuun ofkaltiidha
  • Horii namaa saamuun yakka
  Seeri Gadaa fayyidaa fi mirga nama dhuunfaa kabajaa gara mirga gamtaatti guddata.

  Seera waaqaa

  Seera seeraa oliiti. Waaqayyoo kan dacheefi samii uumee, namaa fi biqiltuu maraa uumee, gooftaa hunda caaludha.
  Ulfinaaf safuus waaqaaf kennuu qabana jedha.

  Seera ilkee

  Seera ilkee jechhun seeroota guguddoo sirn gadaa qabu jechaa dha, Isaanis Seera waaqqaa, Lafaa, Abbaa fi haadhaatti. Seeroon kun akka madda seeroota xixiqoo hundaati fudhatamu. Wagga sadeet sadeetitti yeroo seerooni xixiqoon tumaman, seerooni Ilkee kun hin jijjiramaanu, hin fooyyaa’anis. Isaan Seeroota dhaabbatoota jechaadha. Haa ta’u malee, guyyaa itti seerooni tumamaan labsaman seerooni ilkees akka seeroota haaraa tumamaaniitti uummataaf labsama.

  Seera lafaa

  Oromoon lafaaf (dacheef) ulfina guddaa qaba. Dacheen yoo jiraannu nu baatti, kan biqichetee nu nyaachifti, yoo duunes garaa keessa nu keeyyatti. Margaa fi bishaan kenniti, looni fi namni akka lubbuun jiraatan gargaartii. Oromoon qabeenya fi uumama dacheen qabdu ni dinqisiifata, kanaafuu seeri lafaa cimaadha.

  Seera Abbaa

  Abbaan waaqaa gaditti kan ulfini kennamuufi dha. Sababni isaas dhalchee kunuunsee nu guddisuu qofaa osoo hin tain qabeenya fi lubbuu isaatii ol kan nu jaallatuu dha. Kanaaf seerichi abbaa kee jaalladhu jedha.

  Seera Haadhaa

  Haatii namaa ji’a sagal gadaameessatti nama baatee, cinqiidhan dhiphatee nama deessi. Xuriifi fincaan jettee osoo hin jibbin, harma hoosistee kan nama guddistuudha. Kanaaf seerii, haati ulfina gudda qabdi jedha. Namni abbaa ykn haadha ofii rukute du’aan adabama.

  Seera Rakkoo

  Dubartii fi daa’immanii eegumsi akka godhamuf seeri ni dirqisiisa. Abbaan waraa tokko hawaasa keessatti fudhatamaa fi kabaja argachuuf dursee maatii ofii keessatti nama seera maatiif ulfina kennu ta’uu qaba. Namni tokko nama guutuu kan ta’u, yoo namaaf kabaja, waaqaaf ulfina kenne, seera Gadaa yoo guutatee dha. Akka kanaanis haadha manaa seeraa rakkoon fuudhuu fi daa’imman seeran dhalatan horachuutu isa irraa eegama.

  Wabii: Saba Oromoo fi Sirna Gadaa • loader Loading content ...

Load more...