loader
 • በትምህርት ሚንስቴር በኩል የውጪ ሀገር የትምህርት ዕድል የማግኘት ሂደት

  @Biruk   2 years ago
  Sewasewer
 • loader Loading content ...
 • @Biruk   2 years ago
  Sewasewer
  አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈረቶች  
  • የትምህርት ማስረጃ
  • ሬኮማንዴሽን ሌተር
  • መሸኛ ደብዳቤ

  አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች  
  1. ስኮላር ሺ በትምህርት ሚኒስቴር በተቋቋሙ ኮሚቴ በኩል የተደለደለ ከሆነ ተመራጭ እዎች አሟልተው መላክ ያለባቸውን መረጃ በትክክል ተሟልተው እድሉ በተሰጠው መስሪያ ቤት ሀላፊ ተፈርሞና ተረጋግጦ ወደ ትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ስርዓት ማሻሻያ ለውጥ መምሪያ ቢሮ ማቅረብ
  2. አመልካቹ በግንባር መቅረብ ካልቻለ በወኪል የውክልና ማረጋገጫ ደብዳቤና ማንነት ማረጋገጫ መታወቂያ በመያዝ ማቅረብ
  3. አመልካች በግንባር እንዲገኙ ካልፈለጉ መረጃውን በመስሪያ ቤቱ በፖስታ ቤት ወይም በመልእክተኛ መላክ ይቻላል
  4. ከላይ የተገለፁት ማስረጃዎች በከፍተኛ ትምህርት ስርዓት ማሻሻያ ለውጥ መምሪያ ቢሮ ይገመግማል
  5. ማስረጃዎች ተሟልተውና አስፈላጊው ሁሉ ከቀረበ በኃላ እድሉን ለሠጠው ኢንባሲ ይልካል


  ምንጭ    
  • የኢትዮጵያ ትምህርት ሚንስቴር ድህረ-ገፅ (http://www.moe.gov.et/)

 • loader Loading content ...
 • @Abigel   1 year ago
  Sewasewer
  በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው ፣አመስግናለሁ!